Algemene voorwaarden

Dit is de website van Blik, een uitgave van De Persgroep Publishing nv

Maatschappelijke zetel: Brusselsesteenweg 347, B – 1730 Kobbegem (Asse)

BTW-nummer: BE 403.506.340

Toepasselijkheid

Deze disclaimer is van toepassing op alle websites van De Persgroep nv en haar volle dochtervennootschappen (hierna samen genoemd : De Persgroep), tenzij de websites van deze dochtervennootschappen hier op bepaalde punten uitdrukkelijk zouden van afwijken. Elk bezoek aan de websites van De Persgroep is onderworpen aan deze disclaimer inclusief de bijzondere bepalingen eigen aan de gekozen website. Door zijn bezoek aan de website(s) stemt de bezoeker stilzwijgend in met de toepasselijkheid van de disclaimer.

Aansprakelijkheid

De Persgroep streeft ernaar dat de informatie op haar websites up-to-date, betrouwbaar en volledig is. De raadpleging en het gebruik van de websites gebeurt op risico van de bezoeker. De Persgroep geeft geen waarborg aangaande de juistheid, volledigheid en de accuraatheid van de informatie op haar websites, ongeacht of het gaat om eigen vergaarde dan wel door derden geleverde informatie. Zij is dan ook niet aansprakelijk voor mogelijke schade, van welke aard ook, zowel rechtstreekse als onrechtstreekse, die de bezoeker zou lijden in het kader van het bezoek aan onze websites. De Persgroep nv is niet aansprakelijk voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in het netwerk. Zij behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder enige voorafgaandelijke kennisgeving de opbouw, de inhoud van haar diensten en/of website te optimaliseren of aan te passen. Een tijdelijk(e) oponthoud of onbeschikbaarheid hierdoor kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding of andere financiële compensatie.

Links naar andere websites

Onze websites bevatten meerdere links naar websites van derden. Dit betekent niet noodzakelijk dat De Persgroep deze websites aanbeveelt, met de inhoud ervan akkoord gaat of met deze sites op enige wijze samenwerkt. Evenmin geeft De Persgroep enige waarborg over de geschiktheid, juistheid of volledigheid van deze websites. De Persgroep kan nooit verantwoordelijk worden geacht voor schade in het kader van het bezoek aan deze websites.

Gedragsregels omtrent de bezoekersreacties op artikelen

Deze regels zijn van toepassing telkens wanneer u als bezoeker van hln.be on line reageert en/of discussieert met andere bezoekers van deze website.

Registreren
Door u te registreren verklaart u dat de gegevens die u meedeelt persoonlijke gegevens zijn die correct en nauwkeurig zijn. U bent meerderjarig. Enkel met een volledig ingevuld registratieformulier kan u online reageren en discussiëren. De voornaam en familienaam die u opgeeft stemmen overeen met de werkelijkheid. Het paswoord dat u kiest en waarmee u zich registreert is persoonlijk, en u geeft dit niet door aan derden. U ontvangt na registratie een bevestigings e-mail van ons.

Door de registratie aanvaardt u dat uw naam, voornaam en woonplaats worden bekendgemaakt. Uw e-mailadres maken wij niet bekend. U mag de persoonsgegevens van andere bezoekers aan deze website niet gebruiken voor commerciële doeleinden. U geeft aan hln.be de toestemming om de informatie die u online zet op hln.be te verspreiden, te gebruiken, te verwerken, te vertalen, en aan te passen, en dit op alle media van de Persgroep Publishing. Met “informatie” wordt bedoeld alle teksten, reacties, foto’s, filmpjes, muziek en geluidsfragmenten. Als de informatie aan deren toebehoort, zorgt u voor hun voorafgaande schriftelijke toestemming tot publicatie. U vrijwaart de Persgroep Publishing voor mogelijke claims van derden m.b.t. hun auteursrechtelijke of andere rechten op deze informatie.

Klachten
Indien u meent dat bepaalde informatie op hln.be een inbreuk vormt op de wet kan u dit melden aan reactie@tvfamilie.be. tvfamilie.be onderzoekt elke kritiek of klacht die u uit, en neemt zo snel mogelijk de passende maatregelen (o.m. verwijdering van de betrokken informatie).

Gedragsregels
U bent verantwoordelijk voor de reacties die u online zet; dit geldt zowel voor teksten, foto’s, muziek als audiovisueel materiaal. De publicatie van uw reactie impliceert niet dat hln.be die mening ook deelt of ondersteunt. Al uw reacties die beantwoorden aan volgende kenmerken zijn verboden. Zij worden zonder kennisgeving verwijderd. tvfamilie.be kan daarnaast op elk ogenblik een einde maken aan uw registratie indien u deze gedragsregels herhaaldelijk niet eerbiedigt.

 • Reacties die het privéleven of de goede naam van anderen aantasten;
 • Stalking, lasterlijke reacties, scheldpartijen, grove beledigingen;
 • Reacties die een uiting zijn en/of aanzetten tot rassenhaat, racisme, negationisme en discriminatie, van welke aard ook;
 • Reacties strijdig met de openbare orde en de goede zeden;
 • Het publiceren van pornografische afbeeldingen en pedofilie;
 • Het publiceren van pornografische afbeeldingen en pedofilie;
 • Reacties die eigenlijk een vorm van reclame beogen; spamming; jobaanbiedingen;
 • Links naar andere websites;
 • Schending van de intellectuele eigendommen;
 • Inbreuken op intellectuele rechten van hln.be of anderen;
 • Hacken of poging tot hacken van hln.be;
 • Reacties die een bedreiging inhouden;
 • Reacties waarin niet fatsoenlijk wordt omgegaan met (de mening van) anderen.

Nog enkele praktische tips

 • Maak uw reacties niet te lang. De redactie kan uw reactie steeds inkorten.
 • Vermijd nietszeggende reacties die geen mening verwoorden, daar heeft niemand iets aan.
 • Reacties in hoofdletters of in een vreemde taal kunnen we evenmin plaatsen.

Online transacties

Het aanbieden van de betalingsmogelijkheid via het web houdt geen enkele garantie in vanwege De Persgroep dat dit systeem feilloos, zonder storingen, onderbrekingen of fouten zou zijn. De Persgroep is niet aansprakelijk voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, geleden door de uitvoering van de betalingsopdrachten via het web.

De correspondentie en de gebeurlijke commerciële akkoorden tussen twee bezoekers aan een van onze websites (vb. aanbieder en afnemer) ontstaan naar aanleiding van de door De Persgroep geleverde diensten, inclusief de betalingen en de levering van de door partijen aangeboden diensten of producten, met inbegrip van alle voorwaarden en waarborgen hieraan verbonden, gebeuren uitsluitend tussen deze beide bezoekers. De Persgroep is in dit kader een derde, en kan op geen enkele wijze aansprakelijk zijn.

Bij transacties waarbij de bezoeker een betaling verricht kan deze zijn verzakingsrecht niet uitoefenen in de gevallen voorzien in art. 80 § 4 van de WHPC.

Uw registratie

Voor sommige diensten aangeboden op de websites van De Persgroep wordt de bezoeker ertoe uitgenodigd om zijn persoongegevens mee te delen. De bezoeker gaat uitdrukkelijk akkoord om:

 • a) correcte, accurate, actuele en volledige informatie over zichzelf te verstrekken zoals gevraagd op het registratieformulier en om
 • b) deze informatie bij eventuele wijzigingen onmiddellijk te actualiseren.

De Persgroep behoudt zich het recht voor om, wanneer zij redelijke vermoedens heeft dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of voorbijgestreefd is, de registratie en / of de gevraagde dienst te schorsen of te weigeren.

Privacy

De Persgroep neemt de nodige maatregelen om uw privacy te beschermen overeenkomstig de Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten opzichte van de Verwerking van Persoonsgegevens.
Bij een bezoek aan onze website zamelen wij mogelijk volgende persoonsgegevens in : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, bankrekeningnummer, en e-mailadres.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt door De Persgroep Publishing nv, Brusselsesteenweg 347, 1730 Kobbegem (Asse) om deze te gebruiken voor administratie, marketing of marktonderzoek. Zij kunnen worden doorgegeven aan commerciële partners. Uw persoongegevens kunnen tevens gebruikt worden voor direct marketingdoeleinden.

Ons bedrijf kan de persoonsgegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons ‘privacy-beleid’. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan onze regels voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

De bezoeker heeft het recht op inzage en verbetering na schriftelijke aanvraag.

Informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan bekomen worden bij de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Wij verzamelen ook mogelijk niet-persoonlijke gegevens over de bezoekers, zoals bijvoorbeeld welk besturingssysteem of internetbrowser deze gebruiken.

Op onze website gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek) om uw voorkeuren en informatie te registreren zoals hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst om ervoor te zorgen dat u niet herhaaldelijk dezelfde advertenties ontvangt.

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze sites.

Als u wenst te reageren op één van de hiervoor beschreven handelingen, kunt u ons contacteren per brief op het adres vermeld bovenaan deze disclaimer.

Als u van geen enkel bedrijf nog mailings, telefonische oproepen of e-mails wenst te ontvangen, contacteer dan de Robinson-lijst van het Belgisch Direct Marketing Verbond:

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web:

 • kan u van ons telefonische oproepen krijgen, met informatie over producten, diensten en opkomende evenementen
 • kan u telefonisch gecontacteerd worden door andere bedrijven waarmee wij contractueel verbonden zijn.

Als u ons via het web uw e-mailadres meedeelt:

 • kan u van ons e-mails verkrijgen, met informatie over producten, diensten en opkomende evenementen.
 • kunnen wij uw e-mailadres doorgeven aan commerciële partners die producten of diensten aanbieden die u zouden kunnen interesseren.

Als u ons via het web uw postadres meedeelt:

 • kan u in de toekomst van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten, diensten en opkomende evenementen:
 • kan u mailings ontvangen van commerciële partners die producten of diensten aanbieden die u zouden kunnen interesseren.

In dit laatste geval dient u ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen.
Als u meent dat onze site niet in overeenstemming is met ons ‘privacy-beleid’, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het adres vermeld bovenaan deze disclaimer.

Wedstrijden

Bij alle wedstrijden geldt bovenstaande afspraken omtrent registratie en privacy.

Aan de wedstrijden mag iedereen deelnemen behalve de personeelsleden en de freelance medewerkers van De Persgroep Publishing en hun familieleden die op hetzelfde adres wonen. Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement.

Het reglement kan ook schriftelijk worden aangevraagd met een z.z. geadresseerde omslag bij Blik, Promotiedienst, Brusselsesteenweg 347 te 1730 Asse.

Over de wedstrijd en de aanduiding van de winnaar(s) wordt noch per briefwisseling noch per telefoon overlegd. Tijdens de duur van de wedstrijd kan enkel gebeld worden naar het nummer 02/454.25.58 waar men terecht kan voor meer informatie over de wedstrijd.

De organisator behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken, indien de omstandigheden dit vereisen. De organisator kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting van De Persgroep Publishing ook.

De persoonsgegevens die de organisator verzamelt over de deelnemers of n.a.v. het feit van hun deelname, vallen onder toepassing van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Zij kunnen worden opgenomen in een lezersbestand dat aan derden kan overgemaakt worden. De deelnemers hebben vrije toegang tot deze gegevens om er zo nodig de verbetering of schrapping van te vragen.

Bij eventuele betwistingen zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

Intellectuele eigendomsrechten

De op onze websites verstrekte informatie en geleverde diensten, alsook elke software dienstig voor het gebruik hiervan zijn beschermd door (intellectuele) eigendomsrechten, die exclusief toebehoren aan De Persgroep. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden. Uitzonderingen hierop kunnen enkel worden verleend mits voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van De Persgroep.

Het opslaan van informatie van onze websites in een database is uitdrukkelijk verboden, met uitzondering van het automatisch ‘cachen’ van de informatie door de browser.

U mag zonder onze toestemming wel onze artikels gebruiken of reproduceren als privé-persoon voor eigen gebruik, of als bedrijf voor beperkt, intern en niet-commercieel gebruik.

Voor meer informatie hierover kan u terecht op www.reprocopy.be